Polityka prywatności

Polityka prywatności i polityka Cookies

I.        Polityka prywatności

 

Właścicielem strony internetowej jest KING CROSS DEVELOPMENTS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-736) przy pl.. Konesera 6 lok. B2, NIP: 1132155295, REGON 14899432, KRS 0000143592.

Zawsze, gdy w treści niniejszego dokumentu (zwanego dalej: „Polityką”) użyte są określenia takie jak: my, nasze lub inne o podobnym charakterze - oznaczają one właściciela Serwisu  Internetowego (zwanego dalej: „Administratorem”).

Polityka ma charakter informacyjny – jej celem jest poinformowanie osób odwiedzających naszą stronę o:

- zasadach przetwarzania danych osobowych,

- przysługujących uprawnieniach związanych z przetwarzanymi danymi osobowymi.

Podstawowym aktami prawnymi obowiązującymi w zakresie ochrony danych osobowych:

- Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – zwane dalej „RODO”;

- ustawa z dnia 10 maja 2018 roku o ochronie danych osobowych (Dz.U. z dnia 24 maja 2018 r. poz. Nr 1000)

Chcemy, aby przedstawione informacje były użyteczne w jak największym stopniu. Dlatego też, w celu uzyskania większej przejrzystości, w dalszej części Polityki będziemy zwracać się do Państwa w sposób bezpośredni (zgodnie z etykietą).

Jeżeli masz jakiekolwiek pytania lub wątpliwości w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych możesz napisać do nas na adres: kingcross@kingcross.com.pl

 

1. KTO JEST ADMINISTRATOREM TWOICH DANYCH?

 

Przetwarzanie (m.in. zbieranie i przechowywanie) Twoich danych osobowych będzie wykonywane przez KING CROSS DEVELOPMENTS Sp. z o.o. siedzibą w Warszawie będący Administratorem Twoich danych osobowych.

Pełne dane Administratora:

KING CROSS DEVELOPMENTS  Sp. z o. o.

Pl. Konesera 6 lok. B2

03-736 Warszawa

e-mail: kingcross@kingcross.com.pl

 

2. W JAKIM CELU I NA JAKICH PODSTAWACH PRAWNYCH PRZETWARZAMY TWOJE DANE OSOBOWE?

 

W związku z korzystaniem ze sklepów stacjonarnych Administrator zbiera Twoje dane osobowe: 

a) za Twoją uprzednio wyrażoną zgodą (art. 6 ust. 1 lit a RODO) – w tym zakresie Twoje dane osobowe będą przetwarzane w celach marketingowych.

b) w celu wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit b RODO), w zakresie umów o świadczenie usług (obejmującej w szczególności składanie zapytań za pośrednictwem Portali Społecznościowych obsługi Klienta, kontaktu z klientem za pośrednictwem urządzeń końcowych, w tym w szczególności za pomocą wiadomości e-mail, sms lub za pośrednictwem udostępnionych komunikatorów społecznościowych, np. Messenger, WhatsApp, kontaktu telefonicznego, w celach statystycznych związanych z działalnością Administratora).

c) gdy jest to niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze (art. 6 ust. 1 lit c RODO), w tym: obowiązków wynikających z przepisów podatkowych, rachunkowych, ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

d) gdy jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub przez stronę trzecią (art. 6 ust. 1 lit f RODO).

 

3. PRAWNIE UZASADNIONE INTERESY ADMINISTRATORA

 

Administrator  przetwarza Twoje dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit f RODO tj. na potrzeby realizacji prawnie uzasadnionych interesów Administratora lub osoby trzeciej, do których należą:

 

4. ODBIORCY DANYCH

 

Odbiorcami danych, czyli podmiotami, którym dane będą ujawniane są: podmioty przetwarzające dane osobowe w naszym imieniu, a więc dostawcy rozwiązań IT, podmioty wspierające prowadzenie przez nas działań marketingowych, osoby, które - z naszego upoważnienia lub podmiotu przetwarzającego - mogą przetwarzać dane osobowe (pracownicy/współpracownicy) ale również podmioty trzecie, w tym w szczególności podwykonawcy oraz podmioty zapewniające usługi płatnicze, kurierskie, prawne, pocztowe.

 

5. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH

 

1. Dane osobowe przetwarzane na podstawie odrębnej zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO) będą przetwarzane do czasu jej odwołania;

2. Dane osobowe przetwarzane w związku z zawarciem lub wykonaniem umowy będą przetwarzane przez czas obowiązywania umowy zawartej z Tobą, a także po jej zakończeniu, do końca okresu przedawnienia potencjalnych roszczeń z umowy zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa dotyczącymi terminów przedawnienia;

3. Dane osobowe przetwarzane w związku z realizacją obowiązków wynikających z przepisów prawa, np. podatkowych i rachunkowych, świadczeniem usług drogą elektroniczną, będą przetwarzane przez okres wskazany w przepisach prawa nakładających na Administratora określone obowiązki lub do czasu ich zrealizowania.

4. Przetwarzanie Twoich danych osobowych w oparciu o prawnie uzasadniony interes Administratora (np. marketing bezpośredni, profilowanie, cele analityczne)  będzie realizowane do czasu zgłoszenia przez Ciebie sprzeciwu wobec przetwarzania danych w tych celach (zgodnie z pkt 4 powyżej), chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec Twoich interesów, praw i wolności lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingowych będzie realizowane przez okres obowiązywania umowy albo do momentu wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

 

6. PRZYSŁUGUJĄCE PRAWA:

 

Przysługuje Ci prawo do:

 

Podanie przez Ciebie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże podanie niektórych danych jest konieczne dla zawarcia i wykonania umowy. Niepodanie określonych danych może skutkować odmową zawarcia umowy lub niemożnością jej prawidłowego wykonania.

 

8. PRAWO DO WNIESIENIA SPRZECIWU

 

1. W dowolnym momencie masz prawo wnieść sprzeciw - z przyczyn związanych z Twoją szczególną sytuacją - wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych opartego na prawnie uzasadnionym interesie realizowanym przez Administratora lub przez stronę trzecią, w tym profilowania realizowanego na podstawie tego przepisu. Wówczas nie będzie nam wolno już przetwarzać tych danych osobowych, chyba że wykażemy istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.

2. Ponadto, jeżeli Twoje dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego, masz prawo w dowolnym momencie wnieść sprzeciw wobec przetwarzania dotyczących Ciebie danych osobowych na potrzeby takiego marketingu, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.

II.           Polityka cookies

 

Używamy informacji zapisanych za pomocą plików cookies i podobnych technologii w celach technicznych, reklamowych, statystycznych oraz by dostosować Serwis do indywidualnych potrzeb Użytkowników.

Można je podzielić na cookies niezbędne, czyli takie, bez których Serwis nie może funkcjonować poprawnie, cookies dotyczące personalizacji, potrzebne, by zapisać ustawienia i preferencje Użytkowników, oraz cookies dotyczące optymalizacji reklam, które zbierają informacje na temat reklam wyświetlanych Użytkownikowi oraz mogą służyć do tworzenia Twojego profilu.

Więcej informacji o ustawieniach prywatności i o ochronie Danych Osobowych naszych Użytkowników znajdziesz w naszej Polityce Prywatności.